TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Mahsül Buğday Satış İhalesi

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                Ceyhan/ADANA

 

İ          L         A         N

 

            1- 2020 yılı mahsulü İşletmemiz Merkezinde bulunan toplam 500 ton mahsul buğday ve 150 ton Karışık Buğday borsa şartlarında 3(üç) parti halinde peşin bedel ve açık artırma usulü ile satılacaktır.

Muhammen Fiyatlar:

İhalede satışa sunulan, Golia çeşidi buğdaylar için:1,90 TL/Kg ve Karışık  buğday için 1,80 TL/Kg’dır.

            2- İhale, 03/11/2020 günü saat 14:00‘da Ceyhan yolu İncirlik Cumhuriyet Mah.İncirlik Bulvarı No:442 Yüreğir/ADANA yolu üzerinde bulunan Adana Ticaret Borsası (Elektronik Alım-Satım Salonu) açık artırma usulü ile yapılacaktır. İhale bu tarihte gerçekleşmez veya teklif edilen fiyatlar uygun görülmez ise ihale 10/11/2020  tarihinde aynı yer ve şartlarla tekrar edilecektir.

            Açık teklif usulüne göre, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini ATB Elektronik Alım-Satım Salonunda elektronik ortamda vereceklerdir. 

3- İhaleye ait geçici teminat % 5 olup ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.Vakıflar Bankası Ceyhan şubesi nezdindeki İBAN NO:TR76 0001 5001 5800 7300 8782 71  nolu hesabına  yatırılacaktır.

            4- İhale konusu mahsule ait numuneler Adana Ticaret Borsası Eksperlerince ihale tarihinden önce işletmemizden alınacak olup, Adana Ticaret Borsasında görülebilir. İhaleye iştirak edecek müşteriler İhaleden önce satın alacağı malı İşletmemiz ambarlarında görebilir veya ihale tarihinden önce Adana Ticaret Borsası Eksperleri ile irtibat kurarak, eksperler ile aynı gün İşletmeye gelerek numune alabileceklerdir. İhaleye iştirak eden müşteriler malı görmüş ve aynen kabul etmiş sayılırlar. Satıştan sonra mal hakkında yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

5- İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi, diledikleri sayıda partiye de teminatlarını yatırmak kaydıyla iştirak edebilirler.

            6- İhaleye katılacak müşteriler ihaleye gelirlerken yanlarında kanuni ikametgâhlarını, geçici teminatlarını, vergi levhaları veya ilgili belgelerini, tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerini, Ticaret odası, Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşuna kayıtlı olduklarının ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belgelerini ibraz etmek üzere yanlarında getireceklerdir.

7- İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onayı müşteriye yazılı ve faks&e-mail yoluyla tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takip eden 7.(yedinci) gün müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır. Müşteri Adana Ticaret Borsasında yapılacak ihaleye iştirak etmeden borsa yetkililerine tebligat adreslerini, faks ve e-mail bilgilerini vermek zorundadır.

8- İhalede üzerinde mal kalan müşteri malını şartnamede belirtilen süre içerisinde teslim alacak olup, mal bedelini yatırmış olsa dahi süresi içerisinde teslim alınmayan maldan İşletmemiz sorumlu değildir. Hiçbir mücbir sebep olmadığı halde müşteri malını belirtilen sürede kaldırmadığı takdirde müşterinin malında oluşacak zarar ziyandan (Doğal afet, yangın, sel basması, kızışma, küflenme, çürüme, haşere zararı vs.) İşletmemiz sorumlu olmayacağı gibi belirtilen sürede çekilmeyen buğday için mahsul depolama ücreti olarak günlük 0,25 TL/Ton gecikme bedeli alınacaktır. Yüklemelerde karayolları tüzüğü ve kamyon ruhsat tonajı dikkate alınarak mahsul teslim edilecek olup, bu duruma müşteriler itiraz edemezler. İhaleye iştirak eden müşteriler konuya ilişkin şartnameyi okumuş ve aynen kabul etmiş sayılırlar.

9- Bu işe ait şartname Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar / ANKARA), Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanlığı, İşletmemize ait www.tigem.gov.tr adresinden ihaleler sayfasında ve İşletmemizin Ticaret Servisinde görülebilir. Ayrıca İşletmemizin 322-648 4058 telefondan ve 322-648-4217 nolu fakslardan geniş bilgi edinilebilir.

10- Bu İhale TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında, istisna kapsamda yapılmakta olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi değildir. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaatlerini göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

11-İLAN OLUNUR. 

                                             

                                                              ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

Mustafa YİĞİT

Ticaret Şefi

Ahmet Hamdi YÜCEL

İşletme Müdürü